Szybka ulga przy pierwszych objawach alergii
Działa 5x szybciej niż tabletki antyhistaminowe*.

Xylorin Alergia działa nawet do 5 razy szybciej niż tabletki antyhistaminowe.

Informacje prawne

Informacje prawne


Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2013 r.


Witamy na stronie internetowej produktu Xylorin® Alergia (zwanej dalej „Stroną internetową”).

Operatorem Strony internetowej jest Omega Pharma Poland Sp. z o.o. („Omega” lub „my”).


Zgoda użytkownika i zmiany w informacjach prawnych

Odwiedzając naszą Stronę internetową i korzystając z niej, potwierdzają Państwo zapoznanie się z niniejszymi informacjami prawnymi i zgadzają się na zawarte w nich postanowienia.

Strona internetowa, jej zawartość oraz niniejsze informacje prawne mogą być od czasu do czasu aktualizowane lub modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli odwiedzają Państwo Stronę internetową i korzystają z niej po takiej aktualizacji lub modyfikacji, wprowadzone zmiany są dla Państwa wiążące. Prosimy zatem o okresowe sprawdzanie niniejszych informacji prawnych.


Dostępność strony internetowej

Nasza Strona internetowa jest zaprojektowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku rezydentów Unii Europejskiej. Dla niektórych osób lub w niektórych krajach poza Unią Europejską dostęp do naszej Strony internetowej może nie być legalny. Jeżeli korzystają Państwo z naszej Strony internetowej poza Unią Europejską, czynią to Państwo na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.


Strona nie zastępuje porady lekarskiej

Nasza Strona internetowa i jej zawartość mają charakter ogólny i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje te nie mają zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej i korzystanie ze Strony internetowej w tym celu nie jest zalecane. Żadna treść znajdująca się na naszej Stronie internetowej nie powinna być wykorzystywana w celu samodzielnego rozpoznawania schorzeń lub podejmowania decyzji o leczeniu. W sprawach związanych z chorobami i ich leczeniem należy zawsze zasięgać porady lekarza lub innego wykwalifikowanego specjalisty. Informacje uzyskane z naszej Strony internetowej nie mogą uzasadniać zignorowania porady lekarskiej lub odwlekania udania się do lekarza.


Informacje o produktach lub usługach

Informacje przedstawione na naszej Stronie internetowej mogą różnić się w zależności od kraju, ponieważ nie wszystkie produkty lub usługi mogą być dostępne w każdym kraju. Odniesienie do produktu lub usługi nie oznacza, że dany produkt lub dana usługa są lub będą dostępne w Państwa kraju. Produkty i usługi, o których mowa na naszej Stronie internetowej, mogą podlegać różnym wymaganiom prawnym w poszczególnych krajach. Żadna treść znajdująca się na naszej Stronie internetowej nie może być interpretowana jako reklama lub promocja produktu lub usługi niedozwolonej w danym kraju.

Prawa autorskie i korzystanie z informacji

Niniejsza Strona internetowa i jej zawartość są własnością firmy Omega lub są przez nią kontrolowane i chronione przez prawa autorskie. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp do informacji, w tym tekstów, obrazów, plików dźwiękowych i filmów, oraz pobierać je ze Strony internetowej do własnego, niekomercyjnego użytku, ale wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji lub dalsze powielanie Strony internetowej lub jej zawartości jest niedozwolone. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, modyfikacja, transmisja, a także ponowne wykorzystanie lub przesyłanie Strony internetowej lub jakiegokolwiek jej elementu. Firma Omega nie gwarantuje, że wykorzystanie przez Państwa informacji stanowiącej zawartość Strony internetowej nie naruszy praw osób trzecich. Poza ograniczonym upoważnieniem do korzystania, omówionym w tym akapicie, nie udziela się Państwu żadnej licencji ani żadnych innych praw do Strony internetowej i znajdującej się na niej treści.

Znaki towarowe

Znaki towarowe i usługowe oraz nazwy handlowe i wzory użytkowe znajdujące się na naszej Stronie internetowej są chronione przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Żadne z nich nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniego pisemnego upoważnienia firmy Omega. Nie udziela się Państwu żadnej licencji ani żadnego innego prawa do tych znaków towarowych i usługowych oraz nazw handlowych i wzorów użytkowych — chyba że uzyskają Państwo wyraźną pisemną zgodę firmy Omega.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma Omega podejmuje uzasadnione wysiłki, aby Strona internetowa i zawarte na niej informacje były zawsze dokładne i aktualne; nie gwarantujemy jednak dokładności ani kompletności naszej Strony internetowej i jej zawartości ani nie składamy żadnych oświadczeń w tej sprawie.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. FIRMA OMEGA NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI CO DO KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI, A TAKŻE CO DO NIENARUSZANIA PRZEZ NIE PRAWA. CHEFARO NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ROBAKÓW LUB INNYCH PROGRAMÓW, KTÓRE MOGĄ INFEKOWAĆ KOMPUTER LUB DZIAŁAĆ NA NIEGO DESTRUKCYJNIE.
ANI FIRMA OMEGA, ANI ŻADNA INNA FIRMA NALEŻĄCA DO OMEGA PHARMA GROUP, ANI TEŻ ŻADEN INNY PODMIOT UCZESTNICZĄCY W PROWADZENIU NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB TWORZENIU JEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE DZIAŁAŃ, POŚREDNIE LUB KARNE SZKODY BĘDĄCE SKUTKIEM UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI, WYKORZYSTANIA ICH, NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA ICH, OPARCIA SIĘ NA INFORMACJI Z NICH POCHODZĄCEJ LUB ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NICH BŁĘDU LUB POMINIĘCIA.

Ponieważ w niektórych systemach prawnych wyłączenie lub ograniczenie pewnych gwarancji lub odpowiedzialności jest niedozwolone, powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

Obowiązujące prawo i sądy właściwe

Jakiekolwiek roszczenia związane z niniejszą Stroną internetową i jej zawartością podlegają prawu Belgii. Korzystając z niniejszej Strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza Strona internetowa może zawierać odsyłacze lub łącza do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez grupę Omega i do których niniejsze informacje prawne nie mają zastosowania. Takie odsyłacze lub łącza zostały umieszczone wyłącznie dla Państwa wygody, a firma Omega nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia powstałe w wyniku korzystania z tych stron internetowych lub odsyłaczy i łączy do nich. Prosimy pamiętać, że odwiedzanie tych stron internetowych odbywa się na Państwa wyłączną odpowiedzialność.

Łącza do niniejszej strony internetowej

Niedozwolone jest ramkowanie, tworzenie głębokiego łącza lub kopii lustrzanej, a także retransmisja niniejszej Strony internetowej lub jej zawartości, jak również cytowanie lub wykorzystywanie niniejszej Strony internetowej lub jej zawartości w całości lub w części na innej stronie internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Omega. Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem łącza do naszej Strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej.

Polityka prywatności

Korzystanie przez Państwa z naszej Strony internetowej podlega również naszej polityce prywatności.

Kontakt

Prosimy o kontakt, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące niniejszych informacji prawnych.

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
02-653 Warszawa
Al. Niepodległosci 18